Swedish flag | Engelsk flagga

 

Därför behövs fler kvinnor i toppen

Visste du att kvinnor är mer välutbildade än män? Att de även i hög grad numera har ”rätt” utbildning? Visste du att kvinnor är precis lika intresserade av att göra karriär och stiga i graderna som männen? Att locka till sig de allra bästa kvinnliga talangerna genom att skapa tydliga karriärvägar är det bästa sättet att få de bästa kvinnorna att automatiskt söka sig till ert företag.

Varför måste då ditt företag sträva efter att få fler kvinnor i beslutande ställning? Frågan bör nog ställas tvärtom: Varför inte? Företag i marknadsekonomier måste alltid söka den bästa ledningen. Ju mer kreativa och talangfulla företag är, desto större är chanserna att överleva i den hårda konkurrens som kännetecknas av allt mindre rutinuppgifter och alltmer av jobb som kräver kunskap.

Allt fler företag bestämmer sig för att satsa speciellt på att rekrytera, utveckla och behålla kvinnlig personal. De flesta av dem har uttalade mål att få fler kvinnor på ledande poster. I USA har denna utveckling pågått under det senaste decenniet där företag som Motorola, Hewlett Packard, American Express, Deloitte bland andra aktivt arbetar med att få fler kvinnor på ledande poster.

De här satsningarna ska inte i första hand ses som ett jämställdhetsprojekt. Istället står de för ett helt nytt sätt att tänka kring konkurrensfördelar. De företag som bestämt sig för att satsa på att få fler kvinnor i beslutande ställning har insett att deras konkurrensfördelar i allt mindre grad beror på tillverkningsprocesser, låga kostnader eller ens på nya produkter. Istället kommer företagen under de närmaste i åren alltmer att istället konkurrera med kvaliteten på sina anställda. Hur väl ett företag klarar sig kommer framförallt att bero på kvaliteten på humankapitalet, det vill säga Kreativiteten, analysförmågan och ledarskapet . Det är detta som blir och i många fall redan är avgörande för hur väl företaget kan konkurrera. För att bli framgångsrika och växa sig stora måste därför företagen kunna attrahera de mest begåvade bland de anställda. För de flesta företag ligger den stora utmaningen i hur de ska göra sig mer attraktiva för kvinnor. Som du kan se i faktarutorna här intill är kvinnor mer välutbildade än män och färsk forskning visar att kvinnor är lika intresserade av att göra karriär som män.

Allt fler företag inser också att fokus på kvinnor i företagen också kan tillföra andra nya värden och även sänka kostnaderna.

 1. Ökad kunskap om konsumentmarknader . Företag som säljer produkter och tjänster riktade mot konsumenter har blivit allt mer medvetna om att det är kvinnorna som är de verkliga beslutsfattarna på en mängd områden. Undersökningar har visat att kvinnor gör 85 procent av alla inköp eller beslut inom hushållet. Kvinnor fattar oftast beslut om val av boende, heminredning och semestrar. Morgondagens företag, menar många företagsstrateger, behöver anställda som svarar mot den demografiska konsumentbasen – och sådana är särskilt viktiga på högre ledande positioner.
 2. Sänkta kostnader . Många företag har varit framgångsrika i att öka antalet kvinnor upp till mellanchefsnivå, men mindre framgångsrika i att se till att deras begåvning utvecklas så att dessa kvinnor har chans att ta sig till de högre nivåerna. De missar således lätt dessa talangfulla kvinnor genom att inte säkerställa att de stannar kvar i pipelinen för jobben högre upp. Företagen förlorar således de investeringar de gjort i kvinnornas karriärutveckling när de väljer att lämna företaget i förtid. Om kvinnorna upplever att de inte får tillräcklig utveckling eller får arbeta med tillräckligt utmanande projekt väljer de att sluta. Många företag har ännu inte satt karriärutvecklingen av kvinnor som ett särskilt mål. Det är vår förhoppning att denna Guide ska ändra på detta.

Visste du att:

 • Lika många kvinnor som män arbetar, 75 % av alla kvinnor och 76 % av alla män i arbetsför ålder har ett arbete.
 • Flickor presterar bättre i skolan än pojkar. Det gäller från första klass till och med gymnasiet. Det gäller i alla ämnen.
 • Kvinnor är högre utbildade än män. Kvinnorna står för 65 procent av alla akademiska examina vid universitet och högskolor – och har så gjort de senaste 20 åren.
 • Att varje år utexamineras 60 000 fler kvinnor från universitet och högskolor än för bara tio år sedan.
 • Kvinnor utgör hälften av dem som tar civilekonomexamen. För tio år sedan utgjorde de 30 procent.
 • Kvinnor utgör 30 procent av dem som tar civilingenjörexamen jämfört med 10 procent för tio år sedan.
 • Kvinnor utgör numera 76 procent av dem som tar juristexamen.
 • Att kvinnliga mellanchefer är precis lika karriärsugna som manliga, kvinnor till och med lite mer intresserade.
 • Att 26 % av männen och 27 % av kvinnorna vill göra karriär och blir högre chefer.
 • Att lika många kvinnor som män eftersträvar ökad makt i sina jobb.
 • Att för välutbildade kvinnor betyder arbetet mer än de flesta andra saker i livet - det betyder till och med mer än vad det gör för männen!
 • Att hälften av alla kvinnliga mellanchefer anser att det finns HINDER för dem att göra karriär – och att det vanligaste hindret är ”Motstånd i arbetslivet”.
 • Bland männen anger ”bara” 30 procent att det finns personliga hinder för dem att göra karriär. För männen utgör Barnen det främsta hindret!

ATT INTE ANVÄNDA SIG AV DENNA VÄLUTBILDADE OCH AMBITIÖSA KÅR AV KVINNOR ÄR DUMT. DÄRFÖR MÅSTE FÖRETAG SPECIELLT SATSA PÅ ATT GÖRA SIG ATTRAKTIVA FÖR KVINNOR GENOM ATT ERBJUDA DEM LIKA CHANSER TILL AVANCEMANG.

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |